Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
OĞLU M. SADIK GÜRSOY’UN KALEMİNDEN MEHMET AĞA(Gürsoy)
İnsanı büyük yapan şey; onun çok zengin olması veya uzun yıllar yaşaması değildir. Büyük insan kendisinden sonraki kuşaklara bıraktığı iyi geçmişi, hayırlı malı, yaptığı, geride bıraktığı eserlerinin kalıcılığı ve bu eserlerinin...
Milliyetçilik (II)
Türk Milliyetçiliği 20. Yüzyılın en önemli düşünürlerinden Nureddin Topçu, milliyetçiliği tarih, toprak ve inanç ekseninde değerlendirmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemini de içine alan bir fikir ve şuur zeminine işaret etmiştir. Tabii...
Milliyetçilik (I)
Yaklaşık olarak son iki yüz yıldan bu yana bir örgütlenme biçimi şeklinde ortaya çıkan 'millet” kavramı, bireyden ve insan hayatından daha önemli bir sosyal birim haline gelmiştir. Bununla beraber bu kavram bölgesel ve uluslararası...
Binalar Üzerindeki Tarihi Kitabe ve Tuğraların Kaldırılması ile İlgili Kanun
Henüz Latin Alfabesine geçilmemiştir. 28 Mayıs 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bulunan Mebani-i Resmiye-i Milliye (Resmi binalar) Üzerinde Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması'na...
Araplar Bizi Arkadan Vurdu mu?
Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi ve Çanakkale savaşlarında, Osmanlı tebaası olan Arap bölgelerinden gelen ve Osmanlı Ordusuna mensup olan askerlerimizden üç yüz bin civarında şehit verilmiştir. Bunlar görmezden gelinerek Şerif Hüseyin'e...
Dr. Osman Kaya’nın yeni eseri “KUR’AN VE DİĞER SEMAVİ KİTAPLARA GÖRE KÖLELİK” 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Osman Kaya'nın yeni eseri 'Kur'an ve Diğer Semavi Kitaplara Göre Kölelik” Çıra Yayınlarından çıktı. 303 sayfa tutan eser başlıca...
Köristan Cumhuriyetinde Medya
Köristan Cumhuriyetinde taşlar bağlanıp, köpekler salıverilmişti.  Köristan'da yıllarca "İrtica" katakullisi ile mazlum halk so­yulup soğana çevrilişti. Devletin katrilyonları kartellere, hol­dinglere ve hortumcu medyanın muteber(!)...
Köristan (*) Cumhuriyetinde Demokrasi
Köristan'da demokrasi ne idi? Köristan'da var olduğu söylenen demokrasi gerçekten var mıydı? Demokrasi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete teslimiyeti mi, yoksa egemen güçlerin yolsuzluklarını ve yasal olmayan hareketlerini...
Köristan (*)
İsrail'in Ortadoğu'daki kan dökücülüğünü ve işgalciliğini, yıllarca dünya ile bir­likte seyreden bir ülkeydi Köristan. Batı dünyasının Ortadoğu'daki kan dökücülük ve işgalciliği karşısında İnsan Hakları...
Yahudi Irkçılığı (6)
Yahudi teolojisi İsrâiloğullarını seçilmiş ırk olarak görür. Her ne kadar daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modern Yahudiler arasında liberal bir kanat, Yahudi ırkından olmayanların da ihtida yoluyla Yahudiliğe girmesine yol...
Yahudi Irkçılığı (5)
Irkçı bir yapıyı yansıtan Yahudi öğretilerinin tamamına 'Tora” adı verilir. Yahudilerin çok önem verdiği, Tevrat'ın bir anlamda tefsiri niteliğindeki 'Talmud” yine yahudilerce tevrat gibi kutsal sayılan önemli bir dini kitaplarıdır.  ...
Yahudi Irkçılığı (4)
Filistin cephesinde Osmanlı'nın 8. Ordusunun ittihatçı komutanı, 65.000 askeri, ulaşım araçları ve silahlarıyla beraber İngilizlere teslim etmiş, İstanbul hükümetine de bir telgraf çekerek Mondros Mütareke antlaşmasının derhal imzalanması...
Yahudi Irkçılığı (3)
Günümüzde de en ırkçı devlet politikası, korsan olarak Filistin topraklarını işgal eden sözde İsrail devleti tarafından uygulanmaktadır. Entegrizm[1] politikaları ve kavmiyetçi bir din anlayışıyla 'Arz-ı Mevud” (vadedilmiş topraklar)...
28 Şubat Post Modern Darbe Ne Demektir?
Sekiz yıllık eğitimin zorunlu hale getirilmesi bahanesi ile Anadolu Liseleri ile İmam-Hatip Liselerinin orta kısımlarının, Kur'an Kurslarının ve Çıraklık okullarının kapatılması ve böylece bir velinin çocuğunu istediği okulda okutma...
En Soğuk Şubat 28 Şubat
En soğuk Şubat'ın 28 Şubat olduğunu yaşayanlar bilir; yaşamayan ne bilsin! Ülkemizde zaman zaman yaşanan bazı durum ve uygulamalara akıl, sır ermiyor. Her sözün başında halkının yüzde bilmem kaçının Müslüman olduğu söylenen...
Yahudi Irkçılığı (2)
Yahudi inkârcıdır. Allah'a eş koşmuştur; Hz. Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak tasavvur etmiş, hahamlarını tanrılaştırmıştır. Talmud'da hahamlardan 'Yaşayan Allah” diye söz edilmekte; hatta 'Allah'tan daha...
Yahudi Irkçılığı (1)
Yahudiler kendi tarihlerini Hz. İbrahim'le başlatsalar da Yahudilerin gerçek tarihi Hz.Yakub'la başlar. 'İsrail” lâkabıyla anılan Yakub Peygamber (AS), Hz.İbrahim (AS)'in torunudur. Yahudi toplumu, İsrail adına nisbetle Yakub'un...
Sömürge Irkçılığı
'Avrupa, ağzından insan sözcüğünü düşürmemiş; fakat bir yandan da rastladığı her yerde; kendi sokaklarının her köşesinde, dünyanın her yerinde insanı katletmiştir.”                 ...
Irkçılığın Edebiyata Yansıması (3)
M. Akif Ersoy ve Üç Beyinsiz Kafa Kavmiyetçi anlayışların, ayrılıkçı çabaların Balkanlardan başlayarak İslam coğrafyasına ve Müslümanların yüreğine düşürdüğü yakıcı ateşin etkisi, Türk edebiyat tarihinde en üst seviyede Mehmet...
Irkçılığın Edebiyata Yansıması (2)
Kemalettin Kamu Cumhuriyet dönemi şairlerinden olan Kamu İstiklal Marşı olarak yazdığı fakat M. Akif'in marşı yanında çok cılız kalan şiirinde her milletten ulu olduklarının, çünkü Türk olduklarını belirterek ırkçılığını...
Irkçılığın Edebiyata Yansıması
Kur'an-ı Kerimde ve Peygamberin sünnetinde ırkçılık kesin olarak reddedildiği halde Müslüman toplulukların edebiyatında genelde ırk, özelde renk ayırımının yapıldığı görülmüştür. Bazı masallarda siyahî köleler, beyaz tenli...
Şamanizm'den Günümüze Tevarüs Eden Kalıntılar
İslamiyet'i kabul eden Türkmenler eski ananelerini de İslami şekiller altında devam ettirmişlerdir. Fakat bu ananevi ayinlerle ilgili uygulamalar yeni kabul ettikleri dinin kurallarına göre daha etkindir. Bunların bir kısmı Anadolu'nun...
Türkçe İbadet
Dinde Reform maksadıyla 1928 yılında İslam dininde reform ve modernleşme meselesini incelemek ve Milli Eğitim Bakanlığına tekliflerde bulunmak üzere İlahiyat Fakültesinin öncülüğünde tarih, ilahiyat, psikoloji ve mantık profesörlerinden...
Tefsirlerde Kavmiyetçilik (Bursevî Örneği)
Ünlü tefsir âlimlerinden İsmail Hakkı Bursevî, Kur'ân'ın Arapça olması münasebetiyle eserinde dillerin en faziletli olanının Arapça, sonra Farsça, sonra da Türkçe olduğunu şu sözlerle belirtir: 'Efāzıl-ı elsine Arabî...
İnsanlığın En Büyük Düşmanı "Asabiyet"
  Arapçada 'kavmiyye, unsuriyye ve asabiyye”, Batı dillerinde Latince asıllı 'racisme, racialisme, racism veya rassismus” olarak ifade edilmektedir. Irkçılığın karşılığı olan bu terimler ırkın, insanın özelliklerinin ve...
İslamofobi
Kültürel Irkçılık ve Bir Nefret Suçu Olarak İSLAMOFOBİ İslamofobi, kelime anlamı olarak İslam korkusu anlamına gelmekte ise de gerçekte Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanan irrasyonel...
ŞİİR VE ABDULKADİR DOĞAN
Şiir, kelimelerin şairin dilinde dans etmesidir. Şiir, sözün sanata dönüşmesidir. Şiir, şairin iç dünyasının sanatsal kelimelerle dışa yansımasıdır. Şiir lisanın mucizevi bir şekilde farklı terennümlerle kendini belli etmesidir. Şiir...
Dinin Demokrasiye ve Laikliğe Alet Edilmesi
Günümüz demokratik toplumlarında 'Hâkimiyetin bila kayd-u şart millete ait olduğu” (egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu) ısrarla vurgulanarak halklar ilahlaştırılmakla beraber hiçbir zaman da halkın dediği olmamıştır....
Külli İrade Cüz'i İrade ve Kavmiyet (Asabiyet)
İrade Ne Demektir? Sözlük Anlamı: İrade, bir şeyi murad etme, dileme, olmasını isteme, arzu edip yerine getirme anlamına gelir. Terim Anlamı: Nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona...
Millet Ne Demektir?
Sözlük Anlamı: İbrânîce ve Ârâmîce'de melel 'konuşmak, söylemek”, mille de 'kelime, söz” manasına gelir.[1] Arapçada ise 'ezberden yazdırmak, dikte etmek” anlamındaki imla (imlâ) kökünden[2] türeyen millet, işitilen...