Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Amacımız ''Dinin özü olan tarihi Tasavvuf gerçeğini, tamamen Hak'kın rızası için, bu çağın ilmiyle bağdaştırarak insan sevgisi adına insanlığa yaymaktır. Çünkü gerçekte insanın adı Hazret-i İnsan'dır.' diye özetleyen Kazım Yardımcı 1936 Adıyaman doğumludur. Soy Kökü olarak Haşimi ailesine dayanmaktadır. Allah, Alem ve Adem konularında 8 kitabı yayınlanmıştır. Bunların tamamı İngilizceye çevrilmiştir. 12 Mayıs 2008 de Hak'ka yürümüştür. Kitaplarının ve verilerinin yer aldığı www.varliktanveriler.com adında kişisel internet sitesi mevcuttur. Çağımızın tasavvufçu mütefekkiri Sayın Kâzım YARDIMCI’nın mükemmel fikirlerinden bazıları: “Sonsuzluk… İşte bu Ulûhiyettir”. “Edison ve Einstein Tanrı’nın Varlığına ve Tekliğine inanmış, kalben Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e hayran olup Müslüman olmuşlar, ancak bunu açıklamamışlardı”. “Dünyaya ilk yağmur, Tanrı tarafından ve Melekût âlemindeki Rahmet Deryası adıyla anılan ırmaktan yağmıştır”. “Dik yürüme özelliği yalnızca insana verilmiştir”. “Yoktan varlık olamaz”. “Can ayrı, ruh ayrıdır”. “Meyveleri güneş oldurur, tadını ay ve yıldızlar verir”. “Nebevi Hilafetin olmadığı yerde şeriat yoktur, ilm-ihal vardır”. “İnsan atomu parçaladı fakat bir tek atom yapamayacaktır”. Sn. Kâzım YARDIMCI diyor ki; “Allah’ın Dini ulvidir(çok yüce ve mukaddestir) madde ve para, sufli- alçaktır. Yüce ve mukaddes olan, alçak olan madde ve para ile değiştirilemez. Kur’an, hadis ve dini kitapları, para ile satan bunlarla geçinen, Allah huzurunda çok şiddetli bir ikapla karşılaşır.”
Yazarın Makaleleri
İnsanın Kurtuluşu
Hazreti Adem'den Kıyamete kadar insanın kurtuluşu, bir Nebi veya bir Veli'nin ardından yürümesine (tutunmasına) bağlıdır. Nebi ve Veli, Allah'a vasıl olmuş kişidir. Kutsi ruhun (Ruhul Kudüs) sahibidir. O Nebi yada Veli, Allah'a...
DABBETÜL ARD – DECCAL VE MEHDİ
 Tanrının 'Dabbetül ard” buyruğu, yerin özelliği anlamınadır. Yerin özelliği atomlardır. Dinimizin işaret ettiği Dabbetül ard, atomun bölünüşü ile zuhur etmiştir.Atom bölünmüş, yerin, maddenin özelliği meydana çıkmıştır....
ŞEHİDİ KERBELAYA
EHLİBEYTİ SEVENLER İÇİN TAHİRİ MEVLEVİ'NİN İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZ İÇİN YAZMIŞ OLDUĞU MERSİYEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 01.NİSAN.2004        KÂZİM YARDIMCI(Adıyaman'lı)     ŞEHİDİ...
Ehl-i Beyt’i Sevmek Farzdır
Yüce Rabbımız buyurur: -'İnnema yüredullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt'i veyütehhireküm tethira – Ehl-i Beyt, mutahhardır. Tahir (temiz, tertemiz)'dir. Allah, Onların tahir olmasını irâde etti (diledi) '. (Ahzab-33)....
Ehl-i Beyt ve İnsan-ı Kâmil
Kardeşlerim, 40 yıldır okuduğum Kur'an, Hadis ve tarihler, ayrıca İç Âlem'den öğrendiğim bilgilere dayanarak bazı gerçekleri size açıklayacağım: Bir Hanefi kökenli ve Hanefi fıkhına göre amel eden Ehl-i Beytçi ve Şiayı Muhammed...
İmamet – Manevi Önderlik
Hazret-i Peygamber bu görevi, Serdar-ı Evliya, Hazret-i Ali ve Onun kutsal evlatlarına bırakmıştır. Başta 12 Ehl-i Beyt İmamı olmak üzere Hazret-i Ali'nin torunlarıdır. Bunlar, dünya durdukça Müslümanların ve gerçeği arayanların...
OLGUN İNSAN
'Yokluğumla aşikârım, Ehl-i Beyte aidim,   Secdemin şeklindeki ismi Muhammed şahidim” 'İnni cailun fil ardi halifeten- Yeryüzüne insanı Tanrı adına iş gören başkan kıldım” (Bakara,30) 'Veallemel Ademe esmae...
Ehl-i Beyt
Hazret – i Muhammed'in Ehl-i Beyt'i dörttür: Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin.       Ehl-i Beytin  Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin Hazretleri olduğuna dair, İmam-ı Ahmed bin Hambel'in Müsned'inde ...
Kâbe-Tanrı Evi
Tanrı, kendi yüzünün her yönde olduğunu ve Tanrının her şeyi kapladığını buyurduğu halde, yine de Müslümanların Tanrı huzurunda 'elpençe divan” durup Rabbına dua etmesi için, Peygambere hitaben 'Ve akim vecheke şetrel...
Müminlere Küsü Tutmamak
Türlü nedenlerle, beşeriyet icabı insan, Mü'min (Tanrı'ya ve Elçisi Hz. Muhammed'e (a.s.v.) inanan) kişiye kırılabilir. Arası açılabilir. Ancak hemen Onun da, Tanrı'ya ve Peygamber'e (a.s.v.) inanan bir kişi olduğunu...
Akılcılık (Rasyonalizm) Nedir, Ne Değildir?
Bilindiği gibi akılcılığın, rasyonalizmin kurucusu bu bilim alanının metodolojisini (metodculuk) kuran Descartes (Dekart)'dır. (25) Rasyonalizme kadar felsefede tek bir kural vardı: Mantıklı düşünmek. Bu özellik, Aristo'nun...
Darvin’in Tekamül Nazariyesi Budizm (Reenkarnasyon) ve Big Bang
Tabii bunlar safsatadır. İnsanı fakirliğe razı edip pasifleştirmek, burjuvaya ve egemen güçlere direnmesini önlemektir. Budistler, fakirlere düşkünler(Parya) derler. Bir de seçkinler, üst sınıf vardır. Fakirler, ölümü beklediklerinden...
Düşünce Egzersizi
BİR AKIL YÜRÜTME (DÜŞÜNCE EKSERSİZİ)  Tabiatta, doğada bir yosunlanma olayı var. Bunun nasıl oluştuğunu incelediğimizde ise;  şu şekilde oluyor: Bir yerde denizin dibinde veya bir ıslak mekanda; 1-toprak, 2-su, 3-nem, 4-oksijen,...
Aklın Çeşitleri Mutlak Varlık Mutlak Bilgi
MUTLAK VARLIK, MUTLAK BİLGİ Ahadiyet; Vücüdü Mutlak sınırsız Nur ve Kuvvet olan zorunlu Kadim Var, Varlık. Nurul Envar (Nurların Nuru, güç, güçlerin kaynağı ilk sebep.) (Müsebbibul Esbab-Nedenlerin nedeni). Buna İslam Filozofları Muhriki...
Takva
'Takva”nın meallerdeki anlamı 'korkmak, Allah'tan sakınmak, çekinmek”tir. Takva bir duygudur. Bir güç karşısında insan bir haşyet duyar, sarsılır. Takva; sakınmak, çekinmektir. Takvanın özü saygıdır, büyüğe duyulan...
Şan-ı Muhammedi Ayetler
ŞAN-I MUHAMMEDİ ALEYHİSSELAM VE ONUNLA İLGİLİ  KUTSAL, YÜCE  AYETLER Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in üstün ve mukaddes vasıflarını açıklayan Kur'an'ı Kerimde'ki 1418 Şanlı Ayetleri dikkatlerinize...
Teknoloji
                                                                                          ...
Peygamber (A.S) Rüyada Niçin Şeytanı Temsil Edemez?
KISA BİR ARA VERİ Hz.Muhammed (A.S) ' Rüyasında beni gören ‘Cennetliktir', diğer bir hadiste ise 'Rüyasında beni gören beni görmüştür, Şeytan beni temsil edemez. Çünkü ben hidayeti temsil ederim, şeytan delaleti temsil eder.”...
Nefesteki Hu Sırrı
Şimdi bu konuya tam açıklık getirmek için İlah ve Allah                 kelimesindeki Sırra birazcık değineceğiz. Allah'ın izniyle… Allah ve İlah...
Hilafet
Hilafet toplum görevidir. Bunu, Sevgili Peygamberimiz en yakın ve en sadık dostu Hazret-i Ebubekir Efendimizin olmasını istemiş, ancak yine de Ashabına, kendilerininde aralarında konuşup, seçmelerini istemiştir. Bu suretle, krallığa, saltanata,...
Şekilci Olmamak
İslâmiyet ve Son Peygamber Hz. Muhammed'de (a.s.v.) asla şekilcilik yoktur. İslâmiyet baştanbaşa samimiyete, kişiye ve kişinin düşüncesine saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayanır. Bu nedenle kişiyi, ibadetinde serbest bırakmıştır. Tanrı'nın...
Âdil devlet sistemi
Şimdi gelelim ezilen toplumların ezenlere direnmeme nedenlerine: Tanrı, ekonomik farklılığa dayanan bir hiyerarşi kurmuş; bununla insanların ihtiyacı çoktur. Ve insanın tek başına bu ihtiyaçlarının tamamını yerine getirmesi mümkün değildir....
Zıtların savaşı
İnsan bedeni topraktan yaratılmıştır. O toprakta Celal ve Cemal sıfatlarının tezahürleri olan doğanın tüm nesnelerini özü cevheri mevcuttur. O nedenle tanrı; 'insanı karışık sudan yarattım, onu imtihan ederiz.” (İnsan-Dehr –...
Açık – gizli hırsızlık yapmamak
İslamiyet açık ve gizli hırsızlığın her türlüsünü şiddetle menetmiştir. Hırsız, 'çalışmadan zengin olmak” isteyen, 'korkak” kişidir. Hırsızlık alçaklıktır. Başkasının emeğine göz dikmektir. Çalışıp – çabalayıp,...
Kannatkâr Olmak
Büyük şairimiz Ziya Paşa: 'Lânet olsun o paraya ki tahsiline ânın   Ya Din ola âlet, ya namus!..” demiştir. Şair, kaymakam Eşref bey         'Önce va'zedip halka, / Sonra Âdemden alırlar...
Müminlere Küsü Tutmamak
Türlü nedenlerle, beşeriyet icabı insan, Mü'min (Tanrı'ya ve Elçisi Hz. Muhammed'e (a.s.v.) inanan) kişiye kırılabilir. Arası açılabilir. Ancak hemen Onun da, Tanrı'ya ve Peygamber'e (a.s.v.) inanan bir kişi olduğunu...
Kabir Ziyareti
Kabirlerde, Ruh diye bir şey yoktur. Öyleyse Peygamber, neden kabirlerin başında durdu ve okudu. Ve kabirleri ziyarete teşvik etti.  Bunun nedenlerini ve yararlı yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)Kabir, o insanın artık uhrevi makamının...
Kur’an-ı Kerim Güneş Gibidir
'Belhüve Kur'anün mecid – Evet O Kur'an yenidir (tazedir), tazelenmektedir ve asildir.” (Buruc – 21) Kur'an-ı Kerim, Tanrı'nın büyük bir Nurudur. Asıl 'Nurların kaynağı” olan 'Levh-ü...
Riya
Riya, desinler ve görsünler diye, Müslüman geçinmek ve kendini olduğundan başka göstermektir. Her türlü ibadeti ve dini davranışları halk için yapmaktır. Zinadan daha büyük günahtır.Bir nevi şirktir. Yani ibadet ve davranışlarında...
Reenkarnasyon
İslâm  Literatüründe Reenkarnasyon- Tenasüh, değişim, değişime uğramak anlamınadır.Reenkarnasyon din değildir. Tabiata tapmaktır. İnorganik madde organizmayla (canlıyla) birleşince, organik madde olur. ' Her şey su ile diridir.”...