banner32
Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Amacımız ''Dinin özü olan tarihi Tasavvuf gerçeğini, tamamen Hak'kın rızası için, bu çağın ilmiyle bağdaştırarak insan sevgisi adına insanlığa yaymaktır. Çünkü gerçekte insanın adı Hazret-i İnsan'dır.' diye özetleyen Kazım Yardımcı 1936 Adıyaman doğumludur. Soy Kökü olarak Haşimi ailesine dayanmaktadır. Allah, Alem ve Adem konularında 8 kitabı yayınlanmıştır. Bunların tamamı İngilizceye çevrilmiştir. 12 Mayıs 2008 de Hak'ka yürümüştür. Kitaplarının ve verilerinin yer aldığı www.varliktanveriler.com adında kişisel internet sitesi mevcuttur. Çağımızın tasavvufçu mütefekkiri Sayın Kâzım YARDIMCI’nın mükemmel fikirlerinden bazıları: “Sonsuzluk… İşte bu Ulûhiyettir”. “Edison ve Einstein Tanrı’nın Varlığına ve Tekliğine inanmış, kalben Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e hayran olup Müslüman olmuşlar, ancak bunu açıklamamışlardı”. “Dünyaya ilk yağmur, Tanrı tarafından ve Melekût âlemindeki Rahmet Deryası adıyla anılan ırmaktan yağmıştır”. “Dik yürüme özelliği yalnızca insana verilmiştir”. “Yoktan varlık olamaz”. “Can ayrı, ruh ayrıdır”. “Meyveleri güneş oldurur, tadını ay ve yıldızlar verir”. “Nebevi Hilafetin olmadığı yerde şeriat yoktur, ilm-ihal vardır”. “İnsan atomu parçaladı fakat bir tek atom yapamayacaktır”. Sn. Kâzım YARDIMCI diyor ki; “Allah’ın Dini ulvidir(çok yüce ve mukaddestir) madde ve para, sufli- alçaktır. Yüce ve mukaddes olan, alçak olan madde ve para ile değiştirilemez. Kur’an, hadis ve dini kitapları, para ile satan bunlarla geçinen, Allah huzurunda çok şiddetli bir ikapla karşılaşır.”
Yazarın Makaleleri
Akılcılık (Rasyonalizm) Nedir, Ne Değildir?
Bilindiği gibi akılcılığın, rasyonalizmin kurucusu bu bilim alanının metodolojisini (metodculuk) kuran Descartes (Dekart)'dır. (25) Rasyonalizme kadar felsefede tek bir kural vardı: Mantıklı düşünmek. Bu özellik, Aristo'nun...
Darvin’in Tekamül Nazariyesi Budizm (Reenkarnasyon) ve Big Bang
Tabii bunlar safsatadır. İnsanı fakirliğe razı edip pasifleştirmek, burjuvaya ve egemen güçlere direnmesini önlemektir. Budistler, fakirlere düşkünler(Parya) derler. Bir de seçkinler, üst sınıf vardır. Fakirler, ölümü beklediklerinden...
Düşünce Egzersizi
BİR AKIL YÜRÜTME (DÜŞÜNCE EKSERSİZİ)  Tabiatta, doğada bir yosunlanma olayı var. Bunun nasıl oluştuğunu incelediğimizde ise;  şu şekilde oluyor: Bir yerde denizin dibinde veya bir ıslak mekanda; 1-toprak, 2-su, 3-nem, 4-oksijen,...
Aklın Çeşitleri Mutlak Varlık Mutlak Bilgi
MUTLAK VARLIK, MUTLAK BİLGİ Ahadiyet; Vücüdü Mutlak sınırsız Nur ve Kuvvet olan zorunlu Kadim Var, Varlık. Nurul Envar (Nurların Nuru, güç, güçlerin kaynağı ilk sebep.) (Müsebbibul Esbab-Nedenlerin nedeni). Buna İslam Filozofları Muhriki...
Takva
'Takva”nın meallerdeki anlamı 'korkmak, Allah'tan sakınmak, çekinmek”tir. Takva bir duygudur. Bir güç karşısında insan bir haşyet duyar, sarsılır. Takva; sakınmak, çekinmektir. Takvanın özü saygıdır, büyüğe duyulan...
Şan-ı Muhammedi Ayetler
ŞAN-I MUHAMMEDİ ALEYHİSSELAM VE ONUNLA İLGİLİ  KUTSAL, YÜCE  AYETLER Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in üstün ve mukaddes vasıflarını açıklayan Kur'an'ı Kerimde'ki 1418 Şanlı Ayetleri dikkatlerinize...
Teknoloji
                                                                                          ...
Peygamber (A.S) Rüyada Niçin Şeytanı Temsil Edemez?
KISA BİR ARA VERİ Hz.Muhammed (A.S) ' Rüyasında beni gören ‘Cennetliktir', diğer bir hadiste ise 'Rüyasında beni gören beni görmüştür, Şeytan beni temsil edemez. Çünkü ben hidayeti temsil ederim, şeytan delaleti temsil eder.”...
Nefesteki Hu Sırrı
Şimdi bu konuya tam açıklık getirmek için İlah ve Allah                 kelimesindeki Sırra birazcık değineceğiz. Allah'ın izniyle… Allah ve İlah...
Hilafet
Hilafet toplum görevidir. Bunu, Sevgili Peygamberimiz en yakın ve en sadık dostu Hazret-i Ebubekir Efendimizin olmasını istemiş, ancak yine de Ashabına, kendilerininde aralarında konuşup, seçmelerini istemiştir. Bu suretle, krallığa, saltanata,...
Şekilci Olmamak
İslâmiyet ve Son Peygamber Hz. Muhammed'de (a.s.v.) asla şekilcilik yoktur. İslâmiyet baştanbaşa samimiyete, kişiye ve kişinin düşüncesine saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayanır. Bu nedenle kişiyi, ibadetinde serbest bırakmıştır. Tanrı'nın...
Âdil devlet sistemi
Şimdi gelelim ezilen toplumların ezenlere direnmeme nedenlerine: Tanrı, ekonomik farklılığa dayanan bir hiyerarşi kurmuş; bununla insanların ihtiyacı çoktur. Ve insanın tek başına bu ihtiyaçlarının tamamını yerine getirmesi mümkün değildir....
Zıtların savaşı
İnsan bedeni topraktan yaratılmıştır. O toprakta Celal ve Cemal sıfatlarının tezahürleri olan doğanın tüm nesnelerini özü cevheri mevcuttur. O nedenle tanrı; 'insanı karışık sudan yarattım, onu imtihan ederiz.” (İnsan-Dehr –...
Açık – gizli hırsızlık yapmamak
İslamiyet açık ve gizli hırsızlığın her türlüsünü şiddetle menetmiştir. Hırsız, 'çalışmadan zengin olmak” isteyen, 'korkak” kişidir. Hırsızlık alçaklıktır. Başkasının emeğine göz dikmektir. Çalışıp – çabalayıp,...
Kannatkâr Olmak
Büyük şairimiz Ziya Paşa: 'Lânet olsun o paraya ki tahsiline ânın   Ya Din ola âlet, ya namus!..” demiştir. Şair, kaymakam Eşref bey         'Önce va'zedip halka, / Sonra Âdemden alırlar...
Müminlere Küsü Tutmamak
Türlü nedenlerle, beşeriyet icabı insan, Mü'min (Tanrı'ya ve Elçisi Hz. Muhammed'e (a.s.v.) inanan) kişiye kırılabilir. Arası açılabilir. Ancak hemen Onun da, Tanrı'ya ve Peygamber'e (a.s.v.) inanan bir kişi olduğunu...
Kabir Ziyareti
Kabirlerde, Ruh diye bir şey yoktur. Öyleyse Peygamber, neden kabirlerin başında durdu ve okudu. Ve kabirleri ziyarete teşvik etti.  Bunun nedenlerini ve yararlı yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)Kabir, o insanın artık uhrevi makamının...
Kur’an-ı Kerim Güneş Gibidir
'Belhüve Kur'anün mecid – Evet O Kur'an yenidir (tazedir), tazelenmektedir ve asildir.” (Buruc – 21) Kur'an-ı Kerim, Tanrı'nın büyük bir Nurudur. Asıl 'Nurların kaynağı” olan 'Levh-ü...
Riya
Riya, desinler ve görsünler diye, Müslüman geçinmek ve kendini olduğundan başka göstermektir. Her türlü ibadeti ve dini davranışları halk için yapmaktır. Zinadan daha büyük günahtır.Bir nevi şirktir. Yani ibadet ve davranışlarında...
Reenkarnasyon
İslâm  Literatüründe Reenkarnasyon- Tenasüh, değişim, değişime uğramak anlamınadır.Reenkarnasyon din değildir. Tabiata tapmaktır. İnorganik madde organizmayla (canlıyla) birleşince, organik madde olur. ' Her şey su ile diridir.”...
Manevi Hiyerarşi
TANRI'NIN MADDİ VE MANEVİ HİYERARŞİK SİSTEMİ VARDIR. 'Bel  huve  mevlaküm ve huve hayrün nasirun.(Hayır, Allah, sizin mevlanız, efendinizdir, ve Allah, yardım edenlerin; en hayırlısıdır”.(Al-i İmran 150) 'Fallahu...
Hz.İsmail’in Torunları
HZ.İSMAİL'İN TORUNLARI HAŞİM AİLESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER Cenabı peygamberin(A.s) büyük Amcası Ebutalip(R.A), Peygamber  Efendimizi(A.S), 7 yaşında evine, himayesine almış, O'na çok ihtimam göstermiş, beslemiş büyütmüş....
Kitabi Dinlerin Birbirleriyle Acımasız Mücadeleleri Yanlıştır
'BİR İNSANI HAKSIZ YERE ÖLDÜREN (HAYATINI YOK EDEN) BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞTÜR. BİR İNSANI DİRİLTEN (HAYATINI KURTARAN) İSE BÜTÜN İNSANLARI DİRİLTMİŞTİR (HAYATINI KURTARMIŞTIR).” ALLAH VE HZ.MUHAMMED'İN (s.a.v) GÖRÜŞÜ...
Yedi Nefis
1-EMMARE NEFİS: 'Vema  öberriu nefsi innennefse leemmaratün bissui- Nefsi, kötülüklerden uzak bilmeyin. Nefis kötülüğü emredicidir.” (Yusuf, 53) Nefis, bir nevi kötülüklere meyilli canlı bir varlık gibi, duygusal...
Türk Milleti Aptal Değildir
Bazı kişiler,  'İnsanımız, gençlerimiz, çocuklarımız aptaldır, bu yüzden geri kaldık” diyorlar. Hayır, asla aptal değildirler. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeterli tahsil imkânı ve bilimsel araştırmalar için uygun koşullar...
Kur'an'a Saygı
Kur'an'ı Kerim de; Tevrat, Zebur, İncil gibi Kutsal Tanrı Kitaplarıdır. Tanrı'nın Emri ve İlmidir. Tanrı bilgisi olan, Tanrı Kelâmıdır (sözüdür). Söz, Tanrı'nındır. Bu nedenle Tanrı, 'Kur'an okunduğunda...
Kıraat – Tilavet
Arapça olan bu iki kelimenin de anlamı 'okumak”tır. Ancak  'kıraat” kelimesinde 'açıklama, bildirme ve aktarma, bir nevi tebliğ etme” anlamı da vardır. Şimdi, sık sık deniliyor ki; Allah'ın ilk emri 'İkra-...
Martin Luther – Protestanlık
Varlığın verilerinin kaynağı Varlık'tır. Yazarın öz kaynağı 'Varlık” isimli kitaptır. Türkiye'mizde birkaç yıldır herkesin ağzına sakız ettiği 'Allah ile kullarının arasına kimse giremez” sözü Protestanlığın...
İnsan Yücedir
İnsan-ı Kâmil (Adem), Âlim–i Kül'dür, yani, bütün bilgileri bilmektedir. 'Ve allemel Ademe esmae külleha- Adem'e bütün isimleri öğrettim.” (Bakara, 31)  Bütün bilgileri bilmek, her isimle adlananı, yani her şeyi bilmektir....
Bir De Gri Var
Varlığın Verilerini sunmaya devam ediyoruz… Bizim bu yaşadığımız dünyada, doğada iki büyük olay vardır ve her gün 24 saat içinde tekrarlanır. Günün yarısı gece -karanlık, siyah- yarısı aydınlık -gündüz-beyazdır. Bunu her...